Elbląg i powiat elbląski

Prace geodezyjne z terenu miasta Elbląga podlegają zgłoszeniu do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Elblągu, zaś prace z terenu powiatu elbląskiego obejmującego gminy: Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Godkowo, Rychliki, Markusy, Gronowo Elbląskiego - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

Najczęściej wykonywane prace gedezyjne na terenie miasta Elbląga to:

  • sporządzanie map do celów projektowych pod planowane budynki mieszkalne jednorodzinne
  • sporządzanie map budowy sieci i przyłączy uzbrojenia terenu zwiaązane z planowanymi budynkami
  • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu.
Obszar miasta, w którym występują tereny umożliwiające budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych to tereny Dąbrowy, Krasnego Lasu oraz Okólnik. W centrum miasta dominują inwestycje związane z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków usługowych.

Sporą popularnością cieszą się także tereny podmiejskie

w niewielkiej odległości od miasta, takie jak Gronowo Górne, Nowina, Przezmark, czy Sierpin. Również położone w granicach gminy Tolkmicko tereny Kamionka Wielkiego, Łęczów czy Suchacza stanowią atrakcyjną lokalizację do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Tereny gminy Markusy, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Godkowo czy Rychliki stanowią głównie tereny rolnicze, na których przeważają prace związane z podziałami nieruchomości czy też wznowieniami/ustaleniami/wyznaczeniami granic i punktów granicznych działek.

Tereny miasta Pasłęk i okolic to połączenie gruntów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, usługi oraz tereny rolnicze.


Elbląg i powiat elbląski geodeta

Nowy Dwór Gdański i powiat nowodworski

Każda praca geodezyjna na terenie Nowego Dworu Gdańskiego i powiatu nowodworskiego podlega zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Gdańskim. Teren powiatu nowodworskiego stanowi duże zróżnicowanie pod kątem charakteru. Przeważającą funkcja terenów w gminie Nowy Dwór Gdański oraz Ostaszewo to tereny rolnicze, na których wykonywane prace geodezyjne najczęściej dotyczą podziałów nieruchomości czy też wznowień/ustaleń/wyznaczeń granic i punktów granicznych - z wyłączeniem miasta Nowy Dwór Gdański, stanowiącego atrakcyjną lokalizację dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w związku z bliskością trasy S7.

Atrakcyjne turystycznie tereny gmin Stegna, Sztutowo i Krynica Morska to tereny z dużą ilością nowych inwestycji. Z realizacją inwestycji budowlanych wiąże się konieczność sporządzenia przez geodetę mapy do celów projektowych, wytyczenia budynku lub sieci i przyłączy uzbrojenia terenu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, niezbędnej do odbioru obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.


Braniewo i powiat braniewski

Każde zlecenie prac geodezyjnych na terenie powiatu braniewskiego podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Największa ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod usługi znajduje się na terenie miast Braniewo, Frombork i Pieniężno, dlatego też właśnie na tych terenach występuję największe zapotrzebowanie na sporządzenie map do celów projektowych, wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu, czy też wykonywanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych.

Gminy Lelkowo, Płoskinia oraz Wilczęta stanowią tereny, na których przeważają użytki rolne. Dominują tu prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, wznowieniami/ustaleniami/wyznaczeniami granic i punktów granicznych działek czy też ze sporządzaniem map do celów projektowych w związku z zakładaniem nowych siedlisk.


Malbork i powiat malborski

Powiat malborski, położony w województwie pomorskim, obejmuje miasta Malbork i Nowy Staw, gminę miejską Malbork, gminę miejsko-wiejską Nowy Staw oraz gminy wiejskie Lichnowy, Malbork, Miłoradz i Stare Pole. Tereny miasta Malbork i Nowy Staw charakteryzuje duża liczba nowych inwestycji, których realizacja wymaga sporządzenia przez geodetę mapy do celów projektowych, wytyczenia budynku lub sieci i przyłączy uzbrojenia terenu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.
Tereny rolne, obejmujące głownie tereny gmin wiejskich Lichnowy, Malbork, Miłoradz i Stare Pole to tereny, na których przeważają prace związane z podziałami nieruchomości czy też wznowieniami/ustaleniami/wyznaczeniami granic i punktów granicznych działek.
Prace geodezyjne wykonywane na terenie powiatu malborskiego podlegają zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Malborku, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.